Tin tức

Tin tức hoạt động.

Sự kiện

Các sự kiện.

Hình ảnh

Các hình ảnh hoạt động.

Kiểm định

Top 1000 Trường đào tạo kinh doanh tốt nhất thế giới.

Nghiên cứu

215 Bài công bố quốc tế - Top 15 Công bố quốc tế tại Việt Nam.

Hợp tác

Trong nước, Quốc tế.

Sứ mạng - Tầm nhìn UEH

Sứ mạng

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) là nơi cung cấp cho người học các chương trình đào tạo chất lượng cao về khoa học kinh tế, kinh doanh, quản lý và luật; đồng thời chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu. Cung cấp môi trường giáo dục - nghiên cứu tốt, giúp lĩnh hội hiệu quả tri thức của nhân loại, nâng cao năng lực ứng dụng thực tiễn, khơi dậy tiềm năng sáng tạo trong mỗi con người, phát triển các nhà kinh tế - quản trị xuất sắc cho xã hội.

GS.TS. Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng
Tầm nhìn

Đến năm 2020, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) sẽ trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và tư vấn về khoa học kinh tế, kinh doanh, quản lý và luật có uy tín ngang tầm với các cơ sở đào tạo đại học trong khu vực châu Á. Trường cung cấp cho người học môi trường giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học tốt nhất, tính chuyên nghiệp cao; đảm bảo cho người học khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng nhanh với nền kinh tế toàn cầu.Đến năm 2030, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) trở thành trường đại học nghiên cứu về lĩnh vực kinh tế - quản trị - luật, có môi trường giáo dục - nghiên cứu tiệm cận chuẩn quốc tế, gắn đào tạo với nghiên cứu, học với hành nhằm phát triển năng lực làm việc của người học, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

GS.TS. Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng